Om FUNDATS for AMF

Fondens formål og vedtagne uddelingspolitik

Fondens formål er ifølge dens fundats:

  • At yde støtte til stifterens efterkommere.
  • At yde hjælp til Kemp & Lauritzen koncernen, dennes nuværende og tidligere medarbejdere og ledelse samt efter omstændighederne også til sådanne medarbejderes pårørende.
  • At yde støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål.

Bestyrelsen har vedtaget en uddelingspolitik, hvorfra fremhæves:

Ved vurdering af tildeling af støtte i henhold til punkt 2 lægges særligt vægt på ansøgerens anciennitet, og ansøgeren skal således i praksis have været ansat i koncernen i mindst fem år, samt ansøgerens økonomiske behov.

Støtte i henhold til punkt 3 gives primært til sundhedsvidenskabelige formål. Det tillægges betydning, at de støttede projekter:

  • Har et direkte klinisk perspektiv.
  • Har væsentlig samfundsrelevans og solid videnskabelig tyngde.
  • Kan gennemføres i et anerkendt og forsvarligt forskningsmiljø og af medarbejdere, der besidder videnskabelig erfaring eller talent.

Støtte til erhvervsmæssige, kulturelle og kunstneriske formål gives efter lignende retningslinjer, således at der lægges vægt på væsentlig samfundsrelevans, solid tyngde og kvalitet samt ansøgerens erfaring, kvalifikationer og talent.

Administration

Fondens administration varetages af Kemp & Lauritzen A/S, og dens daglige leder er direktionssekretær Lise Helmer Olsen, Axel Muusfeldts Fond, c/o Kemp & Lauritzen A/S, Roskildevej 12, 2620 Albertslund.

Økonomi m.v.

Fondens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
Årsrapporten revideres af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Årsrapport 2017:

Årets resultat TDKK 34.481
Balancesum TDKK 459.993
Egenkapital  TDKK 458.675
Antal ansøgninger i 2017, 224 stk.
Samlet uddelingssum i 2017, DKK 5.491.960

God fondsledelse

Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde (LEF), som trådte i kraft den 1. januar 2015. I henhold til lovens § 60 skal bestyrelsen forholde sig til de af Komiteen for god Fondsledelse udarbejdede Anbefalinger for god Fondsledelse og i henhold til Årsregnskabsloven (ÅRL) rapportere herom, jfr. ÅRL § 77a.

Anbefalingerne omfatter åbenhed og kommunikation, bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar, herunder nærmere bestemmelser om formanden og næstformanden, bestyrelsens sammensætning og organisering, dens uafhængighed, udpegning, samt evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen og endelig ledelsens vederlag.

Bestyrelsen har gennemgået anbefalingerne og forholdt sig til disse og finder, at Axel Muusfeldts Fond lever op til Rapportering af god Fondsledelse – regnskabsåret 2017